top of page

Toeslagen czyli holenderskie dodatki

Toeslagen – większość rodaków mieszkających w Holandii zna ten termin. Część z nich na pewno korzystała z dodatków, a pozostali nawet nie spróbowali. Ale dlaczego nie korzystać z dodatkowych środków za darmo?

Okazuje się, że spora część osób pobierająca dodatki, po jakimś czasie musiała zwrócić część lub całość otrzymanych środków i to zniechęca pozostałych do składania wniosków. Dlaczego tak się dzieje? Jakie należy spełnić wymagania? Jakie są kwoty i terminy? Co zrobić by dodatek był wypłacany poprawnie i uniknąć sytuacji, w której trzeba go zwracać?


Zorgtoeslag to tzw. dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego i jest najpowszechniejszą formą dofinansowania. Aby go uzyskać należy spełnić podstawowe warunki, a mianowicie: należy mieć ukończone 18 lat, posiadać ważne holenderskie ubezpieczenie zdrowotne oraz obywatelstwo holenderskie lub ważne zezwolenie na pobyt (np. umowa o pracę). Najistotniejszym warunkiem jest jednak roczny dochód i posiadany majątek - nie mogą przekroczyć ustalonego progu.

Kindgebonden Budget, czyli dodatek do zasiłku rodzinnego, jest przeznaczony dla tych osób, które są beneficjentami zasiłku rodzinnego Kinderbijslag wypłacanego przez urząd SVB. Aby otrzymać dodatek należy przede wszystkim posiadać pozytywną decyzję o przyznaniu zasiłku, o którym wspomniałem powyżej. Podobnie jak w przypadku Zorgtoeslag’u należy posiadać obywatelstwo holenderskie lub ważne zezwolenie na pobyt oraz spełniać kryterium dochodowe. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego jest uzależniona również od liczby posiadanych dzieci oraz sytuacji rodzinnej – rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymają dużo wyższe świadczenie.

Zarówno w przypadku dofinansowania do ubezpieczenia, jak i dodatku do zasiłku rodzinnego, wnioski można składać w dowolnym momencie jednak, jeżeli chcemy otrzymać świadczenie za ubiegły rok, termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia. Chcąc otrzymać pieniądze za rok 2019, wniosek należy złożyć najpóźniej 31 sierpnia 2020 roku. Standardowo, dodatki wypłacane są miesięcznie, natomiast jeżeli składamy wniosek w trakcie roku lub po jego zakończeniu, urząd Belastingdienst wypłaci całe należne świadczenie za wskazany okres.


Na wypłatę dodatków ma również wpływ wartość posiadanego majątku. Tu zasada jest prosta. Jeżeli na dzień 1 stycznia danego roku nasz majątek przekroczy ustalony próg, dodatek nie będzie się nam należał.

Po złożeniu wniosku i wydaniu przez urząd decyzji o przyznaniu świadczenia, na beneficjenta nakładane są pewne obowiązki. W trakcie pobierania dodatku, świadczeniobiorca ma obowiązek informować urząd o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę dodatku. Przede wszystkim należy informować urząd o wysokości uzyskiwanego dochodu. Ponadto urząd należy przedstawić informacje o zmianie sytuacji życiowej. Jeżeli w trakcie pobierania dodatku weźmiemy ślub lub spełniając pewne kryteria wejdziemy w nieformalny związek, nasz życiowy partner otrzyma status toeslagpartnera. Od tego momentu dochód potrzebny do obliczenia wysokości dodatku jest sumą dochodów własnych i partnera, a wysokość otrzymywanego świadczenia ulegnie zmianie.


W tym miejscu należy poruszyć temat wystawianych przez urząd wezwań do zwrotu wypłaconych wcześniej świadczeń. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec? Dodatki są uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu. W skrócie oznacza to, że im wyższy mamy dochód tym niższy dodatek jest nam należny, a po przekroczeniu ustalonego progu, nie należy się nam wcale. W praktyce wygląda to tak, że składając wniosek na początku roku deklarujemy pewną wysokość dochodu, którą zamierzamy osiągnąć w ciągu całego roku. Na podstawie tej informacji urząd wydaje decyzje i uruchamia wypłatę świadczenia w miesięcznych transzach. Na koniec roku, po złożeniu deklaracji podatkowej, urząd określa czy wpisana we wniosku kwota dochodu pokrywa się z tą faktycznie osiągniętą i dokonuje korekty dodatku. Jeżeli zadeklarowana wcześniej kwota dochodu była zaniżona, to wypłacona w ciągu roku kwota dodatku była zbyt wysoka, a to w konsekwencji doprowadzi do wystawienia przez urząd czeku na zwrot niesłusznie wypłaconej części dofinansowania. Analogicznie zbyt wysoka wartość dochodu wpisana we wniosku będzie skutkowała tym, że urząd dokona wyrównania dodatku i wypłaci pozostałą, należną część. Ponadto należy pamiętać, że po zakończeniu roku, urząd wydaje automatyczne decyzje dotyczące wypłaty dodatków na kolejny rok, opierając się na danych z ubiegłego roku. Jeżeli w porę nie zaktualizujemy informacji o dochodzie nasz dodatek może być błędnie wypłacony.


Na wezwania do zwrotu dodatku ma również wpływ okres pracy. Jeżeli w danym roku przerwałem pracę w Holandii na okres dłuższy niż 2 tygodnie taką informację muszę zgłosić do urzędu, ponieważ za ten okres dodatki mi nie przysługują. Jeżeli tego nie zrobię urząd będzie kontynuował wypłatę dodatku i prędzej czy później upomni się o zwrot niesłusznie wypłaconej kwoty.


Oprócz wspomnianych wcześniej dodatków Zorgtoeslag i Kindgebondent Budget holenderski urząd skarbowy oferuje również pomoc w zakresie dofinansowania do mieszkania, a także dodatku do opieki nad dzieckiem. Huurtoeslag to tzw. dodatek czynszowy przeznaczony dla osób o niskich dochodach. Oprócz progu dochodowego należy spełnić kryterium mówiące o tym, że maksymalna miesięczna wysokość czynszu za nasze mieszkanie nie może przekroczyć ustalonej przez urząd kwoty. Kinderopvangtoeslag, inaczej zasiłek wychowawczy to wkład w koszty, jakie ponosi się z tytułu opieki nad dzieckiem np. za przedszkole lub opiekę pozaszkolną. Wysokość otrzymywanego dodatku zależy od dochodów i kosztów opieki, która ustalana jest na podstawie tzw. maksymalnej stawki godzinowej.

Jeżeli chcesz zawnioskować o dodatki z urzędu Belastingdienst, służymy pomocą - SKONTAKTUJ Z NAMI

7798 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page