top of page

Kindergeld czyli zasiłek rodzinny z Niemiec, a świadczenia w Polsce

Na początku warto przybliżyć kilka faktów na temat samego zasiłku rodzinnego. Prawo do niego ma każda osoba pracująca legalnie na terenie Niemiec, która ma tym samym odprowadzony podatek w tym kraju lub jest zameldowana na terenie Niemiec. Zasiłek jest przyznawany:

 1. Do 18 roku życia na wszystkie dzieci (nie ma żadnych dodatkowych warunków)

 2. Do 25 roku życia na dzieci kontynuujące naukę

Wnioskować możemy na dzieci:

 • z małżeństwa

 • współmałżonka

 • spoza małżeństwa (biologiczne)

 • adoptowane

Nie możemy wnioskować o zasiłek rodzinny z Niemiec na dzieci partnera/ partnerki. Dopiero po wstąpieniu w związek małżeński możemy starać się o Kindergeld na dzieci współmałżonka.


Zasiłek standardowo jest wypłacany do 6 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. W określonych sytuacjach jesteśmy w stanie uzyskać świadczenie nawet do kilku lat wstecz. Kwota świadczenia zależy od liczby dzieci, na jedno dziecko od 01.01.2023 przysługuje miesięcznie aż 250 €.


Sytuacja nieco komplikuje się, gdy w Polsce pobieramy świadczenia rodzinne, takie jak 500+ czy RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy). Zasiłek rodzinny z Niemiec, jak każde inne świadczenie rodzinne podlega tak zwanej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W wielkim skrócie, to mechanizm, który określa zasady wypłaty świadczeń dla rodzin i zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie. Funkcjonuje już od dnia wejścia Polski do UE, to jest od ponad 11 lat. Po krótce postaramy się wyjaśnić jak pobieranie danego świadczenia w Polsce wpływa na zasiłek rodzinny z Niemiec.

 • ŚWIADCZENIE 500+

W Polsce do dnia 01.02.2022 sytuacja wyglądała następująco:

jeśli jeden z rodziców był aktywny zawodowo w Polsce, drugi zaś pracował w Niemczech- przysługiwało prawo do świadczenia 500+, a z Niemiec jedynie wyrównanie.

W sytuacji kiedy żaden z rodziców nie był aktywny zawodowo w Polsce, a jeden lub oboje rodziców pracowało w Niemczech- otrzymywali pełną kwotę zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Ważną kwestią tutaj jest tak zwana aktywność zawodowa rodzica w Polsce.

Co rozumiemy przez aktywność zawodową?

 • trwanie stosunku pracy (w tym zasiłek macierzyński oraz urlop wychowawczy)

 • status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku

 • prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki

 • przebywanie na stażu w momencie, kiedy za ten czas odprowadzane są składki emerytalno-rentowe

 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu KRUS

Od 01.06.2022 wynikiem nowelizacji ustawy o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci zmieniły się zasady przyznawania świadczenia 500+.

Pierwszą istotną zmianą jest fakt, że wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Zmienił się również urząd, który owe wnioski opracowuje. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji przejął ZUS. W zamyśle rządzących miało to usprawnić cały proces przyznawania świadczenia.

Co ważne i najistotniejsze to fakt, że wynikiem nowelizacji świadczenie 500+ wypłacane jest każdemu, kto ma dziecko i wychowuje je w Polsce. Nie ma tutaj znaczenia, czy pierwszeństwo wypłaty ma inny kraj. Każdy wnioskodawca otrzymuje decyzję przyznającą 500+.

Co zatem dalej, co z przyznawaniem zasiłków przez inne kraje, czy nadal ma miejsce koordynacja świadczeń?

Koordynacja świadczeń nadal ma miejsce. Urzędnicy ZUS, którzy wydają decyzje 500+ przekazują wnioski, na których znalazła się informacja o aktywności zawodowej jednego z rodziców w innym kraju (takie pytanie znajduje się na wniosku) do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Dany urząd wojewódzki przekazuje zaś informacje o wypłacie świadczenia 500+ do odpowiedniej instytucji w danym kraju (np. do Familienkasse w Niemczech).

Niemcy podjęli decyzję o przyznawaniu świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, to znaczy, że w momencie, kiedy zgodnie z dokumentacją to Niemcy mają pierwszeństwo wypłaty (np. mąż pracuje w Niemczech- żona nieaktywna zawodowo) wnioskodawca otrzymuje pełną kwotę zasiłku, niepomniejszoną o 500+.


Oznacza to, że w takiej sytuacji osoby pobierające Kindergeld z Niemiec otrzymają zarówno pełną kwotę 500+, jak i pełną kwotę Kindergeld.

 • RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

To nowe świadczenie w Polsce, które nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie to jest weryfikowane przez urząd Familienkasse dokładnie w taki sam sposób jak świadczenie 500+. Jeśli pierwszeństwo ma strona polska- kwota zasiłku jest odejmowana od zasiłku rodzinnego z Niemiec. Jeśli żaden z rodziców nie jest aktywny zawodowo w Polsce, to zasiłek Kindergeld nie zostaje pomniejszony (pomimo przyznania świadczenia RKO).

Może zdarzyć się sytuacja, że kwota świadczeń 500+ i RKO przewyższa kwotę zasiłku rodzinnego z Niemiec- wtedy Kindergeld nie jest wypłacany. Po ustaniu pobierania świadczeń (lub jednego z nich) można ponownie pobierać zasiłek rodzinny z Niemiec na dziecko.

 • PODSTAWOWY ZASIŁEK RODZINNY

Warto wspomnieć, że w Polsce mamy jeszcze jeden zasiłek- podstawowy zasiłek rodzinny. Nie dotyczy on jednak zazwyczaj rodzin, gdzie jeden z rodziców pracuje w Niemczech gdyż by go pobierać obowiązuje bardzo ścisłe kryterium dochodowe. Pracując w Niemczech nie ma możliwości na jego otrzymanie. Osoby rozpoczynające pracę w Niemczech powinny jak najszybciej zgłosić to do instytucji, z której pobierają zasiłek. Zasiłek ten podlega koordynacji i w razie jego pobierania byłby odliczany od kwoty zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Mamy nadzieję, że w zwięzły i zrozumiały sposób przybliżyliśmy Wam zależności pobierania zasiłku w Polsce i Niemczech. Tak naprawdę najważniejszym jest, by informować zgodnie ze stanem faktycznym zarówno instytucje polskie, jak i niemieckie. Unikniemy wtedy mało komfortowych sytuacji, w których musimy zwrócić nienależnie pobrane świadczenie do urzędu.


Jeśli masz jeszcze pytania dotyczące pobierania zasiłku to chętnie na nie odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu.

850 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page