top of page

Kto i kiedy musi składać PIT 39 w Urzędzie Skarbowym?

PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które uzyskały przychód ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli od dnia nabycia, lub wytworzenia nieruchomości do dnia jej sprzedania, lub odpłatnego zbycia nie minęło 5 lat, wtedy taki przychód jest opodatkowany 19-procentową stawką podatku, który należy zapłacić do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym.


PIT-39 składamy w przypadku przychodu ze sprzedaży nieruchomości, gruntów, odpłatnego zbycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
PIT-39

W powyższej sytuacji mamy obowiązek zapłacić podatek z odpłatnego zbycia:

- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Za odpłatne zbycie uważa się każde przeniesienie prawa własności lub innych wspomnianych praw majątkowych, dokonane za korzyść majątkową.Jeśli zbywana nieruchomość należy do więcej niż jednej osoby, to każdy z podatników składa osobny PIT z przychodami i kosztami podzielonymi adekwatnie do procentowego udziału ujętego w akcie własności.


Obniżenie, lub zniwelowanie dopłaty w PIT-39


Na szczęście ustawodawca przewidział możliwość obniżenia lub zniwelowania dopłaty podatku do urzędu. Możemy:


a. obniżyć dochód do opodatkowania kosztami zbycia nieruchomości - koszty odpłatnego zbycia, to poniesione koszty związane bezpośrednio z dokonaniem transakcji. Do tej kategorii kosztów będą się zaliczały wydatki niezbędne do tego, aby transakcja mogła dojść do skutku, np. koszty wyceny nieruchomości, prowizje pośredników, koszty ogłoszeń prasowych, opłata notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, itp.


b. obniżyć go za pomocą kosztów uzyskania przychodów, takimi jak:

 • Koszty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego,

 • Koszty wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego,

 • Udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych poniesione w czasie ich posiadania (np. wydatki na wykończenie lokalu lub budynku mieszkalnego nabytego w stanie deweloperskim lub modernizację nieruchomości w trakcie jej posiadania),

 • Zapłacony podatek od spadków i darowizn - w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

 • Zapłacony podatek od spadków i darowizn jako koszt uzyskania przychodu

 • Jeśli zbywaną nieruchomość nabyliśmy w drodze spadku lub darowizny, to kosztem uzyskania przychodu jest zapłacony podatek od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości odpowiada łącznej wartości spadku lub darowizny, od których zapłaciliśmy podatek.

 

Wydatki na własne cele mieszkaniowe


Kolejnym ułatwieniem jest ujęcie w deklaracji wydatków na tzw. własne cele mieszkaniowe. Ujmując je możemy znacznie obniżyć dopłatę bądź zostać całkowicie zwolnionymi z płacenia podatku. Warunkiem zwolnienia jest poniesienie udokumentowanych wydatków na własne cele mieszkaniowe w terminie trzech lat od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości (licząc od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) - dotyczy zarówno wydatków przeszłych (poniesionych przed dniem złożenie zeznania PIT-39), jak i przyszłych (poniesionych po dniu złożenia zeznania PIT-39). Ważne zatem by od dnia zbycia nieruchomości do poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe nie minęły 3 lata (do końca 2019 r. termin był to termin dwuletni).

Jeśli przychód z odpłatnego zbycia zostanie lub został w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Natomiast jeśli tylko część przychodu ze zbycia nieruchomości przeznaczyliśmy lub zamierzamy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, to zwolniona z podatku będzie tylko część tego przychodu, która jest obliczana za pomocą specjalnego wzoru matematycznego.

 

Gdy miną 3 lata od dnia zbycia nieruchomości, a my nie ponieśliśmy wydatków na własne cele mieszkaniowe, mimo że w PIT-39 wykazaliśmy zwolniony dochód - jesteśmy zobowiązani do złożenia korekty zeznania i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych. Odsetki te nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie.

 

Własne cele mieszkaniowe obejmują:


 • nabycie budynku/lokalu mieszkalnego, jego części lub udziału, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

 • nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w ciągu dwóch lat od odpłatnego zbycia nieruchomości, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku/lokalu mieszkalnego lub jego części,

 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku/lokalu niemieszkalnego lub jego części.

 • spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami - zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe

 

Jeśli jesteś zainteresowany / zainteresowana złożeniem PIT 39, zgłoś się do nas, a wyliczymy najkorzystniejszą wersję Twojego PITu.

114 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page