top of page

Obowiązki wnioskodawcy Kindergeld | Formularze i procedury Familienkasse

Każda osoba pobierająca zasiłek rodzinny z Niemiec jest zobligowana, aby co jakiś czas przedstawić przed urzędem dowody na to, że przysługuje prawo do pobierania zasiłku. Urząd Familienkasse cyklicznie wysyła do wnioskodawców pisma z prośbą o dostarczenie różnego rodzaju dokumentów, które mają poświadczyć prawo do pobierania Kindergeld. Może to być prośba o dosłanie aktualnego zaświadczenia od pracodawcy, kopie kart podatkowych z Niemiec, kopia decyzji 500+ lub szereg innych.

Urząd zawsze wyznacza termin, do którego dane dokumenty mają zostać przesłane. W przypadku niedotrzymania terminu, wysyłane jest ponaglenie do odpowiedzi. Jeśli pismo zostanie ponownie zignorowane lub wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone do urzędu, zostaje wydana decyzja cofająca prawo do pobierania zasiłku. Urząd może cofnąć prawo, a jednocześnie zażądać zwrotu wypłaconych świadczeń nawet do kilku lat wstecz.Ankiety aktualizacyjne

Beneficjenci Kindergeld otrzymujący formularz Fragebogen zur Prüfung des Anspruchs auf Kindergeld z Familienkasse.
Kindergeld-Niemcy-Familienkasse

Często wraz z prośbą o dokumenty są wysyłane do beneficjenta ankiety aktualizacyjne, czyli Fragebogen zur Prüfung des Anspruchs auf Kindergeld. Są wysyłane przez urząd w trakcie pobierania zasiłku z Niemiec, aby sprawdzić czy sytuacja wnioskodawcy w jakiś sposób się zmieniła i czy dalej przysługuje prawo do zasiłku. Po otrzymaniu takiej ankiety z urzędu należy ją dokładnie wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i odesłać do Familienkasse. Wraz z ankietą aktualizacyjną zazwyczaj wysyłany jest również pusty druk zaświadczenia od pracodawcy. Należy je wtedy przedłożyć u swojego pracodawcy i wypełnione również odesłać do urzędu.


Kindergeld, a rozliczenie podatku z Niemiec

Pobierając zasiłek Kindergeld bardzo istotną kwestią jest rozliczenie podatku z Niemiec. Urząd często wymaga decyzji podatkowej już na etapie weryfikacji wniosku o zasiłek. Jest ona kluczowa w określeniu na jakim prawie podatkowym znajduje się wnioskodawca, a co za tym idzie, na podstawie jakiej ustawy może pobierać zasiłek rodzinny z Niemiec. Również na późniejszych etapach Familienkasse prosi o dosyłanie aktualnych decyzji podatkowych, dlatego ważne jest, by nie zwlekać z rozliczeniem podatku, a decyzje podatkowe zachować w swojej dokumentacji.Informowanie o zmianach

Obowiązkiem każdej osoby, która pobiera Kindergeld jest niezwłoczne informowanie o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej.

Zmiana pracy?

Dziecko przestało się uczyć lub podjęło dodatkową pracę?

Takie informacje muszą zostać niezwłocznie przekazane do urzędu. Często mogą one mieć wpływu na prawo do pobierania zasiłku, będąc jednak beneficjentem świadczenia Kindergeld, urząd nakłada obowiązek informowania o każdej zmianie, która ma miejsce.


Jeśli sami nie jesteśmy w stanie informować urzędu o zmianach lub prawidłowo wypełnić ankiet sprawdzających, czy też odesłać wymaganych dokumentów - warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Ważne by powierzyć swoje sprawy firmie, która ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Jesteśmy wtedy w stanie uniknąć wielu stresowych sytuacji i mieć pewność, co do prawidłowego otrzymywania zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Comments


bottom of page